Podmínky pro publikování obsahu na webovém portálu Rozmotavacmyslenek.cz

  1. Autor s publikací každého svého článku, on-line kurzu, odkazu na podcast, odkazu na akci, e booku nebo checklistu (dále jen obsah) vyjadřuje souhlas s podmínkami uvedenými na této  stránce a dává provozovateli souhlas se zveřejněním obsahu a jejich částí na tomto portálu (dále jen portál RM).

  2. Provozovatel portálu RM se zavazuje u každého obsahu řádně uvést jeho autora a propagovat portál a zde publikovaný obsah dle domluvy.

  3. Autor bere na vědomí, že zveřejnění obsahu je vázáno na včasnou úhradu objednávky této  publikace. V případě neuhrazení faktury obsah na portálu RM publikován nebude (případně  bude jeho zveřejnění bez náhrady zrušeno).

  4. V každém obsahu publikovaném na portálu RM jeho autor vyjadřuje pouze své osobní nebo  profesní názory a postoje. Nejedná se tedy o názory v nutném souladu s postoji  provozovatele portálu RM. Autoři však nesmí porušovat platné zákony České republiky nebo  porušovat občanská práva a svobody jiných lidí či organizací včetně jejich práva na soukromí.

  5. Autor by neměl v publikovaném obsahu úmyslně zveřejňovat nepravdivé, zavádějící či  neúplné informace a neměl by také útočit na jiné autory či čtenáře.

  6. Každý autor se zavazuje, že v publikovaném obsahu (články, kurzy, e-booky, karty a  checklisty) uvede pouze vlastní myšlenky, tedy že obsah nebude převzatý nebo zkopírovaný od jiných autorů (nebo pouze se souhlasem autora a s uvedením zdroje). Totéž platí o  fotografických, zvukových nebo video materiálech.  

Dále autor bere na vědomí doporučení, aby články v totožném znění dále nepublikoval (nebo stáhl již zveřejněné) na jiných místech v rámci on-line prostředí a to ani na svém webu (toto platí  výhradně pro články, netýká se on-line kurzů ani dalšího obsahu).  

  1. Autorská práva k obsahu i po publikaci náleží autorovi článku. Pokud jeho obsah publikovaný na portálu RM převezme bez jeho vědomí jiné médium, do jednání s ním o případném  honoráři či stažení obsahu musí vstoupit autor článku, nikoliv provozovatel portálu RM.

  2. V případě, že autor k publikaci nabídne obsah v rozporu s těmito podmínkami nebo ve  výrazně nízké kvalitě (gramatické, stylistické nebo věcné chyby), má provozovatel portálu RM  právo publikaci po předchozím upozornění a výzvě k nápravě odmítnout nebo i zpětně zrušit. Totéž platí pro technickou kvalitu záznamu u zvukových nebo video materiálů k on-line  kurzům.

Tyto podmínky jsou platné od 10.1.2022.